11 kodekspunkter for god ledelse i kommuner og regioner

En beskrivelse af de 11 kodekspunkter for god ledelse.

Skribentinfo

1. Jeg påtager mig mit lederskab

Det betyder, at jeg som leder fx:

 •  Fortolker, forklarer og sikrer implementering af de politiske beslutninger og organisationens mål
 • Arbejder visionært og strategisk, holder fokus på mål og træffer de nødvendige beslutninger
 • Skaber retning i en kompleks hverdag under modsætningsfyldte krav
 • Skaber processer hvor aktørerne involverer sig
 • Er rollemodel og går forrest for organisationens kultur og adfærdsformer

2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af

Det betyder, at jeg som leder fx: 

 • Agerer i overensstemmelse med de politiske og forvaltningsmæssige beslutninger
 • Udfordrer og udforsker mit ledelsesrum
 • Ser mig selv som en del af såvel det lille som det store fællesskab i relation til min ledelsesopgave
 • Sikrer balance mellem mit ledelsesrum og medarbejdernes handlerum

3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af

Det betyder, at jeg som leder fx:

 • Inddrager og respekterer de fagprofessionelle medarbejdere i realiseringen af de politiske visioner og mål
 • Sikrer høj faglighed i opgavevaretagelsen
 •  Er opmærksom på balancen mellem faglighed og økonomiske muligheder 
 •  Sikrer at medarbejderne har forståelse for de krav og udfordringer, som vi møder
 •  Opsøger og understøtter samarbejde på tværs af organisationen som styrker opgavevaretagelsen

4. Jeg skaber en organisation, hvor vi møder borgerne i øjenhøjde

Det betyder, at jeg som leder fx:

 • Sikrer at alle ansatte i organisationen ser borgeren og brugeren som en samarbejdspartner
 • Sikrer at vi løbende lytter til, hvad borgerne efterspørger og i videst muligt omfang tilrettelægger opgaveløsningen i overensstemmelse hermed
 • Styrker medarbejdernes professionalisme til at håndtere mødet med borgerne
 • Motiverer medarbejderne til at yde god service, hvor helhed i opgaveløsningen sættes højt

5. Jeg kommunikerer klart om politiske og administrative beslutninger

Det betyder, at jeg som leder fx:

 • Formidler, konkretiserer og begrunder de centralt fastsatte mål overfor mine medarbejdere
 • Sikrer en kommunikerende kultur i organisationen – også når der sker fejl
 • Er i løbende dialog med ledelsen og synliggør utilsigtede konsekvenser af politiske og administrative beslutninger
 • Sikrer at medarbejderne er i dialog med brugerne om forventninger og muligheder
 • Orienterer beslutningstagerne om væsentlige ændringer i brugernes forventninger og behov.

6. Jeg udøver meningsfuld styring for at skabe bedre resultater

Det betyder, at jeg som leder fx:

 • Har kendskab til forskellige styringsmetoder
 • Handler tværgående så styring retter sig mod at skabe helhed for den enkelte borger og medarbejder
 • Skaber sammenhæng mellem de overordnede mål og den enkeltes bidrag
 • Involverer medarbejdere og brugere i arbejdet med at konkretisere mål, resultatkrav og dokumentation
 • Sikrer dokumentation af praksis og vurdering af resultater gennem evaluering og opfølgning

7. Jeg skaber fællesskab på arbejdspladsen og profilerer os i omverdenen

Det betyder, at jeg som leder fx:

 • Skaber rammer der understøtter værdierne
 • Skaber rum til begejstring og til at fejre succeser 
 •  Sikrer at alle på arbejdspladsen har forståelse for organisationens kerneopgaver og eksistensberettigelse
 • Udnytter mulighederne for at fortælle omverdenen om vores styrker, kompetencer og succeser

8. Jeg skaber trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte

Det betyder, at jeg som leder fx: 

 • Er opmærksom på den enkelte medarbejders og fællesskabets trivsel og værdier
 • Løser problemer og konflikter på arbejdspladsen
 • Sikrer at den enkelte medarbejder får mulighed for at bruge og udvikle sine kompetencer
 • Viser tillid til, at medarbejderen selv kan tilrettelægge og løse opgaven
 • Er anerkendende i min ledelsesform og markerer succeserne – små som store

9. Jeg skaber rum for refleksion og innovation

Det betyder, at jeg som leder fx:

 • Påtager mig ansvaret for de innovative processer og i ord og handling er en del af dem 
 •  Fremmer, anerkender og giver tid til nytænkning
 • Støtter medarbejderne i at være modige og kreative
 • Ser den daglige drift som en væsentlig kilde til innovation
 • Erkender at der kan ske fejl, og bruger denne viden og erfaring konstruktivt

10. Jeg reflekterer over og udvikler mit lederskab

Det betyder, at jeg som leder fx: 

 • Reflekterer over hvordan jeg indgår i og påvirker relationer i organisationen
 • Kan skifte perspektiv for at forstå andres handlemåde og beslutninger
 • Deltager aktivt i relevante netværk for at skabe rum for refleksion og få ny viden om ledelse
 • Søger sparring hos lederkolleger
 • Er bevidst om at jeg er en del af kommunens/regionens ledergruppe

11. Jeg ser min organisation som en del af en mangfoldig verden

Det betyder, at jeg som leder fx: 

 • Er opmærksom på tendenser i omverdenen, som har betydning for organisationen
 • Ser mangfoldighed som en ressource
 • Ser arbejdspladsen som en del af en globaliseret verden

Artiklen er første gang bragt den 24 april 2008

Skribentinfo

Kommentarer