Hvilken klub hænger du ud i? Tjek dit lederskab

Hvilke mentale klubber styrer din ledelse, og hvordan påvirker deoverbevisninger dine handlinger? Tjek dit mentale klubmedlemskab og få konkrete råd og materialer, der hjælper dig med at slippe af med uhensigtsmæssige overbevisninger.

Skribentinfo

De fleste ledere oplever at være spændt ud mellem forskellige stemmer, krav og forventninger, som hver for sig giver mening, men som indbyrdes er uforenelige. Derfor er det væsentligt at overveje, hvad og hvilke overbevisninger, der styrer dit lederskab.

Mange ledere kan være blinde for, hvad der styrer dem og deres kalender. Det kan fx være ledere, som synes, de altid skal være tilgængelige for medarbejderne eller, som mener, at de bør vide alt, der foregår i organisationen, og samtidig er frustrerede over, at de har svært ved at bevare overblikket.

Se dine overbevisninger som mentale klubber

Du kan blive klogere på, hvad der styrer din ledelse ved at se dine overbevisninger, som medlemskaber af mentale klubber, hvor bestemte tankesæt er herskende.

En mental klub skal forstås som et tankesæt, én måde at tænke på. Der er uendeligt mange klubber, man kan være medlem af fx:

 • De meget hjælpsommes klub
  Hvilket indirekte fordrer, at andre er hjælpeløse eller i det mindste har brug for hjælp, måske også uden de egentlig har efterspurgt at få hjælp.

 • Perfektionistklubben
  Hvor det er vigtigt aldrig at begå fejl, og der nærmest ingen grænser er for, hvor fuldente og perfekte løsninger skal være.

Når du ved, hvad der styrer dit lederskab, får du mulighed for at stille medlemskaber i bero, melde dig ud, opgradere eller tegne medlemskaber i helt nye klubber, altså skabe alternative og mere attraktive klubmedlemskaber, fx melde sig ind i:

 • Klubben af dem, der gør andre gode til at løse deres opgaver
  Hvor fokus er på, hvordan medarbejderne forstår opgaverne, hvordan de vil håndtere opgaverne, og hvad de eventuelt er i tvivl om for at kunne løse opgaverne.

 • De undrendes klub
  Hvor den ædle kunst "at spørge ydmygt" dyrkes i stedet for at belære. Der spørges til det, som vi ikke ved. Ved at stille spørgsmål, som man ikke i forvejen kender svaret på, opbygges relationer baseret på nysgerrighed og interesse.

Hvor er du medlem?

Ved at forholde sig ydmygt spørgende til egne overbevisninger eller ved at få andre til at hjælpe refleksionen på vej, kan du få øje på, hvilke mentale klubber du er rekrutteret ind i og begynde at overveje, hvad medlemskaberne giver mulighed for eller forhindrer dig og medarbejderne i.

Eksempel:
Helle er afdelingsleder for Plan & Byggeri i en kommune. Da hun et år tidligere var tiltrådt som leder, havde hun fået at vide, at afdelingen gennem en periode havde været meget presset, og mange af medarbejderne var ”brændte børn”. Året efter, var hun i tvivl om, hvorvidt det store fokus på at være en sød og forstående leder, var den rette vej. Det navngav hun som:

 • Sødmeklubben
  Hvor lederen har fokus på at være sød og optaget af at alle medarbejdere har det godt, hvilket kan gøre det uklart for medarbejderne, hvilke forventninger der er til deres præstationer.

  Hun ville meget nødigt ende i:

 • De skrappes klub
  Hvor lederen sætter en finger på alt det, som ikke fungerer, og konstant presser medarbejderne til at præstere mere.

  Da det blev klart for hende, at hun gerne ville være både tydelig og venlig, fik hun undersøgt effekterne af et medlemskab af:

 • Tydelighedsklubben
  Hvor fokus skulle være på at skabe klare rammer og retning for afdelingen og at få involveret medarbejderne i, hvordan de sammen kan løfte opgaverne. 

Nogle gange har vi abonnement på medlemskaber af bestemte klubber i så lang tid, eller overbevisningerne er så sædvanlige i tidens ånd, at vi knap nok bemærker, når de sniger sig ind på os, fx Klubben af dem som er online og tilgængelige 24/7, hvor mobil, mails og sociale medier tjekkes og besvares døgnet rundt.

Hvad styrer organisationen?

Samme undersøgende tilgang kan du bruge sammen med dine medarbejdere. I kan eksempelvis tale sammen om, hvilke mentale klubber, der står i vejen for, at fokus er på kerneopgaven.

Download blanketter til mentale klubber

Nedenfor kan du downloade udmeldelse-, indmeldelses- og æresmedlemsblanketter. Når du har udforsket dine egne mentale klubber, kan det være, at du får lyst til at sætte processer i gang i organisationen, hvor medarbejderne får blik for, hvilke klubmedlemskaber, der vil være hjælpsomme for dem individuelt, i teamet eller afdelingen for at løfte kerneopgaven.

Udmeldelsesblanket
Indmeldelsesblanket
Æresmedlemsansøgning
Æresmedlemsudpegning

Klubmetaforen er udviklet af Michael White som var inspireret af Barbara Mayerhoffs arbejde med genmedlemsgørelse (White 2007). Mentale klubber bygger på det narrative perspektiv med fokus på eksternaliserende sprogbrug, positionskort 1 og 2, handlings- og identitetslandskab, unikke hændelser, genforfattende samtaler og bevidning.Skribentinfo

Kommentarer