Sådan skaber du klarhed om kerneopgaven

Her får du hjælp til at sætte kerneopgaven på dagsordenen og få den defineret så konkret, at den giver mening for alle dine medarbejdere.

Skribentinfo

Kerneopgaven er den overordnede opgave, en given organisatorisk enhed har for at skabe værdi for borgerne. Så enkelt kan kerneopgaven ifølge Peter Hasle, professor ved Aalborg Universitet defineres. Med den definition af kerneopgaven flytter fokus fra det, kommunens medarbejdere laver, til effekten af deres indsats. Samtidig løfter den formålet med indsatsen fri af den enkelte faggruppes bidrag og sætter fokus på, hvordan alle faggrupper indgår i løsningen af en overordnet, fælles opgave.

En rundspørge som personaleweb.dk foretog i september 2014 viste en tendens til, at kun to ud af fem synes, det er tydeligt for dem, hvad arbejdspladsens kerneopgave er. Men det er heller ikke nogen let øvelse at formulere kerneopgaven.


Ledere nødt til at holde gang i dialogen om, hvad kerneopgaven er og formulere den sammen med alle medarbejderne. Det skyldes blandt andet, at de forskellige faggrupper ser forskelligt på samme sag, lokale forhold spiller ind på prioriteringerne og omverdenens krav til kerneopgaven ændrer sig hurtigere end antaget. 

Fire tilgange til at forstå kerneopgaven

Få her fire forskellige tilgange til, hvordan du sammen med dine medarbejdere definerer og formulerer kerneopgaven på jeres arbejdsplads. Du kan vælge at bruge alle fire tilgange eller blot vælge én eller to af dem ud.

1. Hvem definerer kerneopgaven?

Kerneopgaven er aldrig fastlagt entydigt, udtømmende og uforanderligt oppefra. Her er tre perspektiver som kerneopgaven kan drøftes ud fra:

 • Den formelle kerneopgave, som den er formuleret i love og politiske beslutninger. Fx defineret i folkeskoleloven, som: "Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling."

 • Den udførte kerneopgave, som ledere og fagpersoner løser i praksis. Fx leverer læring af høj kvalitet, og dermed trives bedre. 

 • Den oplevede kerneopgave, som borgerne oplever. Fx at eleverne får sociale og faglige kundskaber og færdigheder, der gør dem nysgerrige og ansvarsbevidste.

2. Skab en fælles klarhed om opgaverne

En fælles klarhed om kerneopgaven handler blandt andet om at forstå, hvordan den hænger sammen med alle hverdagens opgaver, og de ydelser, kommunen leverer. Det er muligt at gå til sagen ad to forskellige veje. 

 1. Tag udgangspunkt i én formulering af kerneopgaven – fx den formelle – og undersøg på hvilken måde arbejdsopgaverne bidrager til og understøtter kerneopgaven.

 2. Med udgangspunkt i de vigtigste arbejdsopgaver formuleres en kerneopgave, der favner alle opgaverne.

3. Hvilke faggrupper bidrager med hvad

Én faggruppe løser sjældent kerneopgaven alene. At afklare kerneopgaven handler derfor også om, at alle faggrupper og funktioner finder frem til, hvordan de bidrager til den, og hvordan de forskellige bidrag spiller sammen. Det kræver, at man tænker og snakker sammen på tværs af faggrænser og organisatoriske enheder.


Det kan fx gøres på følgende måde: 

 • Lederen spiller ud med sit bud på, hvad den fælles kerneopgave kunne være.

 • Medarbejderne diskuterer udspillet og kommer evt. med rettelser eller tilføjelser.

 • Medarbejderne opdeles herefter i faggrupper eller funktioner, som drøfter, hvad netop de bidrager med til den fælles kerneopgave.

 • Leder og medarbejdere drøfter sammen forskelle og ligheder i de forskellige bud samt konkrete ideer til at forbedre samarbejdet om kerneopgaven.

4. For eller sammen med borgerne?

Kerneopgaven kobles ofte sammen med ideen om mere aktive og selvhjulpne borgere. Men bag denne ide kan der ligge mange vurderinger af, præcis hvilke roller borgeren kan og skal spille i løsningen af kerneopgaven.

Leder og medarbejdere kan drøfte følgende:

 • Hvordan sikrer vi, at vi i vores definition og udførelse af kerneopgaven har fokus på den værdi, vi skal skabe for borgerne?

 • Hvordan kan vi være mere lydhøre over for borgernes behov og balancere dem i forhold til vores faglighed og rolle som myndighed?

 • Kan vi i højere grad inddrage borgernes ressourcer aktivt i vores løsning af kerneopgaven?
  Hvordan kan vi give borgerne større ansvar og samskabe velfærdsløsningerne og samtidig agere som myndighed?

Artiklen og de fire værktøjer er redigeret fra et nyt magasin fra Fremfærd, der sætter fokus på kommunernes kerneopgaver. Læs hele magasinet her.

Læs mere

Mange ledere kender ikke deres kerneopgave - gør du?

De skjulte velfærdsreserver

Leder kend din kerneopgave

 

Skribentinfo

Kommentarer