5 kendetegn ved succesfulde ledelsesteam

Ledere løser deres opgaver bedst, når de er en del af et godt ledelsesteam. Men hvordan får man et hold med lutter anførere til at spille godt sammen? Læs fem kendetegn ved succesfulde ledelsesteam her.

Skribentinfo

1. Ubetinget tillid 

Et succesfuldt ledelsesteam er kendetegnet ved, at der er en ubetinget tillid mellem lederne i teamet. At tilliden er ubetinget, betyder, at den ikke først skal fortjenes. Deltagerne i et succesfuldt team skaber tillid ved at vise tillid. På den måde forcerer de den opbygning af tillid, der ellers kan tage lang tid for en gruppe.

I et ledelsesteam uden ubetinget tillid:

 • føler nogle i teamet sig let utrygge eller i defensiven
 • taler man ikke frit om problemstillinger, men tænker mere taktisk
 • oplever man mere hinanden som konkurrenter end som støtter
 • tør man ikke dele sin tvivl og usikkerhed med de andre
 • opstår der tit skjulte dagsordener.


2. Produktiv forskellighed

I ethvert team er der forskel på deltagernes faglige tilgange, kompetencer, synspunkter, interesser, personlige stil osv. I succesfulde team formår deltagerne at gøre sådanne forskelle til en styrke. De er bevidste om hinandens styrker og svagheder og forsøger aktivt at udnytte deres forskelligheder i det daglige samspil.

I et ledelsesteam uden produktiv forskellighed:

 • ser man skævt til dem, der har andre kompetencer end flertallet • er deltagerne dårlige til at få øje på og udnytte deres indbyrdes forskelle 
 • er deltagerne mere optaget af ikke at begå fejl end af at udvikle nyt sammen • er deltagerne mindre fleksible, fordi faggrænserne er trukket skarpt op
 • må chefen ofte træffe beslutninger uden bred opbakning i teamet.


3. Opløftende samspil

Opløftende samspil betyder teamet prioriterer tid til at være sammen – også ud over de formelle møder. Teamet er det naturlige omdrejningspunkt for deres personlige, faglige og ledelsesmæssige udvikling.

De er typisk hinandens førstevalg som sparringspartnere og har overskud til uopfordret at vise interesse for de andre, tilbyder og efterspørger sparring og feedback og er indstillede på at lytte til og lære af kritik og modspil.

I et ledelsesteam uden opløftende samspil:

 • bliver den indbyrdes tone tit enten for hård eller alt for forsigtig
 • går deltagerne kun op i de andres områder, hvis de hænger sammen med deres eget
 • skyder deltagerne ofte hinandens ideer ned, før de har prøvet at gøre dem bedre
 • taler lederne meget med chefen på møderne, men kun lidt med hinanden
 • bruger man ikke mere tid sammen end højst nødvendigt.


4. Markant lederskab 

Et succesfuldt ledelsesteam kræver lederskab. Chefen skaber klarhed om det fælles mål og ambitionsniveau, tager initiativ og styring i teamets diskussioner og beslutninger og giver plads til åben dialog og sikrer, at der konkluderes. Chefen opfatter ikke sig selv som en tilbagetrukket facilitator for teamets arbejde, men som en styrende medspiller i diskussioner og beslutninger.

I et ledelsesteam uden markant lederskab:

 • er lederne ofte splittede eller usikre, fordi chefen ikke viser vejen
 • har lederne svært ved at få en samtale med chefen • er chefen mere en, man forhandler med, end en, man sparrer med er chefens egne meninger og holdninger utydelige
 • virker chefen selvpromoverende og uinteresseret i andres bidrag.


5. Styrende ambition 

Styrende ambition betyder, at der er et fælles mål, som rækker ud over deltagerne selv og som sætter helheden over særinteresser. ”Ambition” er ikke bare noget, man skal, men noget særligt, man virkelig vil. Den styrende ambition kan fx være at sikre de bedst mulige løsninger for borgerne, børnene, patienterne, de ældre, politikerne eller kollegerne. Det er det „fyrtårn”, teamet pejler efter, hvis de bliver i tvivl om retningen – eller indbyrdes uenige.

Team, der styrer efter et sådant „højere formål”, synes ikke bare mere ambitiøse og fleksible end gennemsnittet. De viser også ofte et udtalt mod til at bryde etablerede normer – sandsynligvis fordi det er noget andet end faste regler og rutiner, der driver værket.

I ledelsesteam uden en styrende ambition:
 • tager deltagerne mere hensyn til egne behov end til kerneopgaverne 
 • afhandler lederne hver især strategier og udfordringer direkte med chefen
 • orienterer man sig mere efter enkeltsektorer end efter helheden
 • vægrer deltagerne sig ved at tænke på tværs og påtage sig tværfaglige opgaver
 • sætter man flere skibe i søen, end man kan nå at styre sikkert i havn.

 

Om undersøgelsen

Hvad kendetegner så de ledelsesteam, der er ekstraordinært velfungerende? Det spørgsmål har været kernen i en undersøgelse, der har involveret 12 ledelsesteam i ni kommuner og tre regioner. Resultaterne af observationer og interview i de 12 team er blevet kondenseret til de fem fælles kendetegn. Undersøgelsen er lavet af Væksthus for Ledelse. 

Læs også:

Du kan også bestille eller downloade publikationen her: Ledelse er (også) en holdsport  

Skribentinfo

Kommentarer